Recht op Recht uit ons kot

Als reactie op de nieuwe regering doen gele hesjes, burgers, klimaatactivisten op vrijdag 2 oktober 2020 tijdens de Europese top een dringende oproep:  

“Recht op Recht uit ons kot!” Een volkscomité wil onder dat parool het debat op gang brengen over het euro corona-herstelplan (“EU Next Generation” plan) dat ter discussie staat op de volgende Europese toppen, in het Europees parlement en in de nationale parlementen. 

Dit plan maakt ook deel uit van de nieuwe regeringsverklaring. Het wordt voorgesteld als het nieuwe “resilience” (veerkracht) na corona door investeren in gezondheid, communicatie en klimaat. In werkelijkheid worden enorme financiële risico’s op de rug van de burgers afgeschoven met het oude “austerity” als stok achter de deur.

Terwijl de nationale banken sinds Corona voor 1300 miljard euro gratis geld maakten wordt opnieuw schuld aangegaan door de overheid op de financiële markten. Dat wil zeggen dat geld van het volk niet naar het volk vloeit, maar naar boven rolt en blijft hangen bij de fianciële instellingen. Indien het draagvlak voor de sanitaire maatregelen onder de bevolking afneemt dan is dat omdat het beleid van liberaliseren, free-trade en austerity gewoon doorgaat.

Corona heeft het aangetoond: zonder het volk kan het niet meer. Het wordt tijd dat het volk zijn zeg heeft over zo iets belangrijks als het euro corona herstelplan.

Aangezien het coronabeleid in alle parlementen geëvalueerd wordt, en aangezien er na corona moet geïnvesteerd worden in gezondheid, klimaat, voedselveiligheid, openbare dienst en publiek patrimonium, stelt het volkscomité Recht op Recht volgende initiatieven voor:

  1. Alle middelen inzetten in afwachting van een volwardige Referendum op Initiatief van de Burger (art 39bis Grondwet, burgerparlementscommissie, burgerhoorzittingen), opdat het volk zijn zeg heeft over het “EU Next Generation” plan. 
  2. Een Europese parlementair initiatief voor het gebruiken van de subsidiariteitsrechten door de parlementen (ook de regionale in België) bij de EU tegen de 750 miljard euro schuld in het “EU Next Generation” plan, waarvan ook België binnenkort een deel op zich neemt.
  3. Debat onder de bevolking opdat België zich terugtrekt uit het Europees begrotingspact dat nu sinds corona tijdelijk is opgeschorst, wegens in strijd met de nood aan publieke investeringen na corona.
  4. Stimuleren van  complementaire munten en monetaire financiering van burgers, diensten en lokale economie (“helikoptergeld”) 

Rond deze en gelijkaardige voorstellen worden op alle niveaus burgerinterpellaties voorbereid: lokaal, provinciaal, regionaal en federaal.

Zie www.art39bis.be en http://rechtoprecht.eu/burgerinitiatieven/

Het comité bereidt voor 2021 grondwetgevende volksvergaderingen voor, na de stemming over dit plan en nadat België investeringsplannen heeft ingediend.   

Alle burgers die in hun gemeente dergelijke burgerinitiatieven wensen op te zetten, kunnen contact opnemen met de voorlopige coördinatie: