Bijloke Grondenbank

PLAN BIJLOKE GRONDENBANK

Zonder de burgers kan het niet meer

Een nota over de omzetting van het arrest Huts in vier beleidspunten

  1. Juridisch: Maatschap Bijloke
  2. Boekhoudkundig: +/- 30 miljoen actief
  3. Financieel: Bijloke obligatie
  4. Landbouwkundig: Landbouwnummer

Vooraf:

Dit plan vooronderstelt dat de stad niet naar Cassatie gaat en dat volledige transparantie is inzake ALLE contacten tussen BV Bijloke, Yves Huts, patrimonium beheerder en Fernand Huts hoofdaandeelhouder enerzijds en alle geledingen van de stad Gent anderzijds.

Er is geen enkele naam die niet zou mogen genoemd worden in het debat over de politieke gevolgen van het arrest Huts.

De stad trekt daarmee de les uit twee cruciale momenten waar noch het college noch de raad hebben gecommuniceerd:

  • Op het ogenblik dat burgers in naam van de stad tussenkwamen in de zaak Huts.
  • Op het ogenblik dat de EU commissie haar vernietigend advies aan de rechters uitbracht waardoor het OCMW in de zaak het geweer van schouder had kunnen veranderen door te pleiten voor de vaststelling van staatssteun van onze stad aan Fernand Huts volgens art 191 EU verdrag.

1. Oprichting Publiek Maatschap “Bijloke Grondenbank” met als enig kapitaal de huidige marktwaarde van onze Zeeuwse gronden.

  • Wij vragen de gemeenteraadsleden dit punt te agenderen op de gemeenteraad van 30/01/2023 bij het punt investeringsbudget. De publieke maatschap staat buiten de begroting en wordt bestuurd door de voltallige OCMW-raad met een later uit te werken inspraakregeling van GECORO, boeren, burgers. De maatschap is een grondenbank die landbouwgronden beheert en tot taak heeft haar kapitaal ten dienste te stellen van het OCMW via drie besluiten (zie punt 2, 3 en 4).

2. Onmiddellijke boeking van dit kapitaal in het actief van de stad met terugwerkende kracht tot 8/11/22. De eigendom van dit grondkapitaal regelt alle financiële claims tussen Huts en de stad. Indien Huts via gerechtelijke weg de 17,5 miljoen euro opeist in uitvoering van het arrest kan de stad om dwangsommen te vermijden een storting doen of een schatkistcertificaat uitgeven met de grond als tegenwaarde. Maar het is perfect mogelijk op enkele maanden tijd na de oprichting van de publieke maatschap Bijloke de nodige duurzame financiële instrumenten te onderhandelen of te lanceren (zie punt 3)


3. Duurzaam financieel instrument:

Of: uitschrijven in samenwerking met VDK of Belfius van een “Bijloke obligatie” onder stadsgarantie binnen de 2 jaar op te halen ten bedrage van 17,5 miljoen euro als “wederinvestering” voor het verwerven van de 450 ha grond. Jaarlijks rendement aan de inschrijvers op de obligatie van 2%.

Of: in pand geven van de 450ha aan de NBB als tegenwaarde voor een renteloze eeuwigdurende lening van 17,5 miljoen euro.

Bovenop de terugbetaling van 17,5 miljoen euro aan Huts wordt met de Zeeuwse gronden als onderpand een lening aangegaan van om ongeveer 10 miljoen euro ter beschikking stellen van Thuis.Gent, de nieuwe woonactor van de stad met het doel sociale woningen te renoveren en te bouwen. De afbetaling van de lening gebeurt met de huurinkomsten van de gebouwde of gerenoveerde woningen.


4. Aanvraag van een landbouwnummer door OCMW in het kader van de voedselstrategie Gent en Garde. Een landbouwnummer dient in eerste instantie voor beheer van de 450ha Bijloke gronden en in een volgend stadium voor de 1800 ha landbouwgrond in en buiten Gent. Overleg met de huidige pachters met het oog op de inschakeling in de voedselstrategie. Als stap voor gelijkaardig overleg met andere pachters van andere publieke gronden.


Op deze wijze wordt het publiek patrimonium in plaats van vervreemd, juist geactiveerd voor klimaat-, woon- en voedselbeleid van de stad. Voor klimaatdoelstellingen, voor korte keten, voor betaalbaar wonen. De maatschap Bijloke is een beheersinstrument en financieringsinstrument. Het beleid wordt gevoerd door de OCMW raad en de bestaande diensten. Publiek Maatschap Bijloke staat los van ontwikkelingsbedrijf Sogent om de burgers en boeren beter te betrekken in participatie, co-creatie en co-financiering vanuit de brede steun onder de bevolking voor het arrest Huts.

De zogenaamde put van 17,5 miljoen wordt omgedraaid tot een duurzame investering.

Op basis van dit bezit en dit creatief beleid kan je een saneringsoperatie van 20 miljoen overslaan.

Voorwaarde voor dit alles is dat de stad het belang van de bevolking en de stadskas voorrang geeft op de belang van Huts.

Voorwaarde is ook dat de stad terug leert naar boven schoppen. Dat zit in ons Creeserbloed. De huidige Gentse coalitiepartijen zitten in de federale regering. Twee zitten in de Vlaamse regering. Gent is een belangrijke factor in Eurocities, de Europese steden belangenorganisatie.

De Vlaamse regering heeft jaren gevochten om de Oosterweelwerken (4,2 miljard euro, 10% van de Vlaamse begroting) buiten de begroting te houden terwijl ze wel gedwee de 1,5 miljard euro schuld van de sociale huisvestingsmaatschappijen op zich nam. Die schuldenlast op de Vlaamse begroting werd doorgerekend aan de huurders maar ook omgezet…in een herberekening van de marktwaarde van de gronden en gebouwen van de sociale woningen.

Hetzelfde gebeurde met het ondergronds waterleidingnet van TMVW dat van de ene dag op de andere 300 miljoen euro meer waard was om de schulden van Ghelamco te betalen.

Nu de EU de financiële regels voor investeren verandert kan de grootste grootgrondbezitter van Oost Vlaanderen en de grootste grootgrondbezitter van landbouwgrond van Vlaanderen een lichtbaken zijn voor haar eigen burgers en voor andere steden en gemeenten.

Wij alvast pakten deze boodschap mee naar de Europese top van 15 december

Zie: www.d15.be

Gedurende corona heeft zich immers de grootste overdracht van begrotingsmacht voorgedaan aan de Europese instellingen waar “hervormingen” door onze overheden aan vast hangen. Een massa geld en kapitaal rolde naar boven en moet door belastingbetaler en consument worden opgehoest. We onderzoeken op dit ogenblik nog of ook bedrijven van Fernand Huts geld ontvangen hebben uit het Europees herstelfonds en of een deel van hun obligaties werden opgekocht door de NBB.

Op de volgende Europese lente-top waar de herinvoering van het Europees begrotingstoezicht op de agenda staat zullen wij de ervaring met dit plan meenemen.

In ieder geval is het debat niet juridisch, maar politiek. De juridische middelen die Huts vandaag inzet en de verwarring die hij creëert door rechtsonzekerheid in te roepen omwille van het feit dat hij al gronden doorverkocht heeft dienen de belangen van de stad niet. Het enige antwoord hierop van de stad is zich te beroepen op het volk en op de grondrechten van onze stad.

In dit proces heeft de stad onze steun want de grond van de zaak is de zaak van de grond. Democratie begon en begint met de soevereiniteit van het volk over de grond, het gratis cadeau van moeder aarde, dat van niemand van iedereen is en op basis waarvan speculatieve bewegingen bezig zijn op de financiële markten ten koste van burgers en overheden.

Plan Bijloke Grondenbank is een voorstel om ons gemeengoed te beschermen tegen deze speculatieve haaien zoals Huts, Ghelamco, Upkot, TVH,….

Want zonder de burgers kan het niet meer.

Download PDF: