Arrest Huts, een waarschuwing!

Aan de leden van de gemeenteraad/OCMWraad van Gent:

Op 8 november viel in de vijfde kamer van het Hof van Beroep van Gent het arrest Huts over de verkoop van 450 ha grond aan BV Bijloke, een investeringsmaatschappij van havenbaas en grootgrondbezitter Fernand Huts. De rechters vernietigden deze verkoop. Het is alsof “de Rechtvaardige Rechters” terug gevonden zijn, de rechters uit het schilderij van Van Eyck die recht spreken over de zondige mens die vergeving vraagt aan het Lam Gods.

De gemeenteraad moet hulde brengen aan deze rechters omdat zij U, vertegenwoordigers van het volk van Gent ter hulp komen om de rechtsstaat te bewaken, de democratie te herstellen en om de essentie van uw taak,  het democratisch toezicht op de centen en het kapitaal van onze stad, ter harte te nemen. Welke politieke kleur de meerderheid ook heeft in de raad.

De organisatie van de verkoop waarvoor U in de OCMW-raad unaniem mandaat hebt gegeven, heeft Fernand Huts een voordeel op de markt opgeleverd van tussen de 3 en de 13 miljoen euro. In mensentaal heet zo’n marktvoordeel dat iemand niet toekomt …. corruptie.

Het vermoeden van corruptie en van ontoelaatbaar marktvoordeel speelde al op toen Schepen Coddens bij de notaris aan tafel bleek te zitten met Yves Huts, de beheerder van het vastgoedpatrimonium van Fernand Huts en van de BV Bijloke die de 450 ha grond verwierf.

De gronden waren 800 jaar eigendom van de stedelijke instelling Bijloke en kwamen geruisloos “wegens interesse op de financiële markten” ( sic! Verslag OCMW raad) zonder enig debat in handen van de private investeringsgenootschap met de zelfde naam, eigendom van een lid van het havenbestuur van Sea Port.

Iedereen met kennis van zaken wist en weet dat Huts een goede zaak gedaan heeft met zijn koopje van 17,5 miljoen euro in tijden van verhitte gronden markt. Die stijgt jaarlijks met 7,5% in waarde. Zelfs al koopt Huts vandaag de gronden opnieuw aan normale marktvoorwaarden dan doet hij nog goede zaken.

De rechters hebben dit vermoeden bevestigd door het advies te vragen aan de EU-commissie die de staatsteun van onze stad aan Huts heeft bevestigd, in strijd met artikel 107 van het Verdrag van Lissabon.

Het is niet de enige uitverkoop van ons publiek patrimonium waar u in unanimiteit in het kader van begrotingsconsolidatie goedkeuring aan geeft en die bij uitvoering door het college betwist, wordt. Denk recentelijk aan de vervreemding van Blauwhuis in Nazareth voor 800.000 euro aan een agrobedrijf van de familie Versele uit Deinze, waarvan 5 hectare landbouwgrond dat mee verkocht is, in tegenspraak met het moratorium op de verkoop van publieke landbouwgrond buiten Gent, waarmee U als gemeenteraad hebt ingestemd.

Al deze bedragen, aldus het College, werden U voorgespiegeld als inkomsten in de stadskas om te voldoen aan de schuldaflossingsgraad van de stad, alsook om  de investeringen in ons sociaal woonbeleid te financieren. Waar de 800.000 euro uit de verkoop van Blauwhuis precies terug te vinden is in de investeringsuitgaven van het OCMW is onduidelijk.

De 17,5 miljoen euro van Huts is in 2017 gebruikt voor onder meer de RVT Zuiderlicht in Mariakerke. Had het bod van de stroman van Huts tijdens de derde poging tot vervreemding van de Zeeuwse gronden op de website van So-Gent later gevallen in 2019, dan zou U als behoeder  van ‘s stads financiën opnieuw ontlasting hebben moeten geven aan het College, want dan zou de begroting van 2018 met een put van 17,5 miljoen euro gezeten hebben.

Zo absurd en fnuikend voor ons sociaal investeringsbeleid zit de boekhoudcyclus ineen die na de financiële crisis is opgelegd. De noodzakelijke investeringen zoals Zuiderlicht en de investeringen in ons sociaal woonbeleid werden er door geremd omdat elke investering dient gefinancierd uit de lopende inkomsten van het boekjaar waarin de investering wordt beslist.

Tijdens het debat over de nota “beheer en verkoop van het OCMW-patrimonium in beheer van sogent”, goedgekeurd door de OCMW-Raad van 27 april 2021, dreef huidig voorzitter van de gemeenteraad Peeters de absurditeit nog ten top door zonder tegenspraak te verklaren dat de stad ” zijn passief activeert“.

Alsof elk jaar met 7,5% in waarde stijgende grondposities een passief zijn. En een investeringsschuld voor Zuiderlicht een probleem zou zijn. Iedereen weet dat een private onderneming als BV Bijloke  voor de financiering van gronden schuldpassief aangaat, met het actief van de grond als tegenwaarde. De Stad zou dat niet mogen. Ze zou geen creatieve boekhouders in huis meer hebben die voor het algemeen belang doen wat Huts doet en wat de stad gedaan heeft met Ghelamco en Farys?

De pandemie en de huidige recessie heeft deze boekhoudkundige nonsens buiten werking gesteld en de stad bevrijd van de fixatie op de schuldaflossingsgraad en de privatisering van ons publiek kapitaal.

Het College werkt aan een nieuwe besparingsronde na de 84 miljoen euro besparingen, belastingsverhogingen en verkoop van publiek patrimonium.

Dank zij de hulp van burgers, boeren en rechters die zich nooit in Uw plaats hebben gezet, maar alleen het algemeen belang verdedigen op het ogenblik dat meer en meer burgers de eindjes niet meer aan elkaar kunnen vastknopen, krijgt U in de begroting een unieke kans.

Wij zijn sinds 8 november terug met zijn allen eigenaar van de “heerlijke sierraden” van onze stedelijke armenzorg zoals burgemeester De Smet De Naeyer al in de 19de eeuw stelde toen de Nederlandse staat deze gronden trachtte te onteigenen, maar ook botste op rechters die de Gentse belangen bevestigden.

Deze gronden zijn vandaag geen 17,5 miljoen euro, maar tussen de 20,5 miljoen en 30,5 miljoen euro  en meer waard, rekening houdend met het advies van de EU commissie en het arrest Huts. En rekening houdend met de gestegen grondrente.

Deze gronden brengen ook inkomsten op, welk beleid men er ook op voert. En indien men ze integreert in de Gentse klimaat – en voedselstrategie, dan zijn opbrengsten mogelijk die het algemeen belang dienen. 

Een duurzame niet-speculatieve investeringsschuld op deze gronden is geen enkel probleem voor onze stad. Integendeel. De risico’s die de stad op zich nam voor de speculatieve beleggingen van Dexia, waarvoor nog geen enkele bestuurder veroordeeld is, kostte ons 12 miljoen euro aan kapitaal. In tijden van herstel, klimaatverantwoordelijkheid, weerbaarheid tegen de pandemie, slaat de obsessie voor de schuldaflossingsraad het politiek debat plat.

Wij waarschuwen u, vertegenwoordigers van het volk, voor de besprekingen die de Stad  vandaag voert met Fernand Huts over de uitvoering van het arrest Huts.

Deze besprekingen voorzien als perverse uitvoering, in marktconform aankooprecht voor pachters die percelen wensen te kopen en een hogere verkoopprijs voor Huts voor restgronden waar de pachters niet in geïnteresseerd zijn.

Iedereen weet dat grootgrondbezitters als Huts werken met stromannen. Wilt u een centje bijverdienen, klop dan aan bij BV Bijloke en verwerf met hun geld een stuk grond dat uiteindelijk onder hun controle komt. Op die manier worden klimaattoxische koeienstallen die sinds de afschaffing van het melkquotum in 2015 in ons ommeland verrijzen en centraal staan in het stikstof debat, gefinancierd. 

Een ezel stoot geen twee keer aan dezelfde steen. De besprekingen met Huts moeten stoppen. De uitvoering van het arrest van 8 november vergt een transparant debat. Geen achterkamerpolitiek om zich te onttrekken aan de rechtstaat.

Wist U dat de stad haar advocaten opdracht gaf exorbitante rechtsplegingsvergoedingen te eisen van het boerenkoppel in eigen naam en van de burgers in naam van de stad volgens artikel 194 van de gemeentewet ? Dat artikel werd tijdens de pleidooien in de zaak Huts door het Grondwettelijk Hof in ere hersteld, nadat de Vlaamse regering het had afgeschaft  in antwoord op een oproep van Bart De Wever.

Hierdoor kunnen burgers opnieuw optreden in rechte in naam van de gemeente bij onregelmatigheden van hun bestuur.

De Stad verweet de rechtszoekenden laster en eerroof ! Burgers die hun recht op recht opnemen werden in Uw naam en met ons geld, financieel bedreigd. Bent U in de 6 jaar dat deze zaak de gemoederen van de Gentenaars en van de wereld van de landbouw beroerde, ingelicht over deze schandelijke afdreiging die gelukkig door de rechter in eerste aanleg en door de beroepsrechters naast zich neergelegd werd.

Gedurende die 6 jaar heeft Schepen Coddens, noch enig ander lid van het College, de publieke opinie van antwoord willen dienen over de grond van de zaak. Geen commentaar. We wachten de rechtsgang af”. Welnu de rechtsgang is afgelegd en het arrest is uitvoerbaar of Huts nu in Cassatie gaat of niet.

Nog hult het College zich in stilzwijgen. Morgen staan twee vragen van raadsleden van de meerderheid op de agenda van de Commissie Financiën. Is het College niet volwassen genoeg om zelf de publieke opinie en de gemeenteraad te informeren?

Wij wachten met spanning het antwoord van het College af. Het College hoeft geen vergeving te vragen aan het Lam Gods, maar verantwoording af te leggen aan de burgers,  belastingbetalers, het volk, en de politieke gemeenschap Gent.

Wij doen beroep op U, verkozenen van het volk en bewakers van “onze beurs” om het College te waarschuwen: Indien het College het arrest wil uitvoeren door de gronden verder te verkopen, dan rekenen wij op Uw individueel geweten om zich te verzetten tegen de vervreemding van gemeengoed.

Wij aanvaarden het vertoog binnenskamers niet dat de stad “op zoek moet naar 17,5 miljoen euro” door het arrest. Geruisloos wordt daarmee het politiek debat op zijn kop gezet. Want zelfs al zou U opnieuw instemmen met een nieuwe verkoop van deze gronden dan zijn de meerinkomsten die de stadskas daarbij zou winnen het gevolg van de waakzaamheid van eenvoudige burgers en boeren en niet van lange termijn beleid.

Wie daarover mee in debat wil gaan is welkom op maandag 28/11 om 18u op een waakzame aanwezigheid van burgers voor het stadhuis om toe te zien op de begrotingsbesprekingen van de stad. Bijeen geroepen door de referendumcampagne www.teduur.be 

Daar zullen zeker burgers aanwezig zijn met tergend haalbare concrete voorstellen om onze dringend noodzakelijke investeringen in betaalbaar en sociaal wonen te financieren met duurzamer middelen dan via de vervreemding van ons gemeengoed. Met een begroting in evenwicht en met steun van de burgers.

Wilt u niet terecht komen in de beschamende toestand waarin zowel de voogdijoverheid U gebracht heeft door absurde, onrechtvaardige, onwerkbare en wat mij betreft  ongrondwettelijke begrotingsregels, als het college U brengt door de wet van de stilte over corrupte omgang met ons publiek patrimonium, dan roepen wij U op het college te interpelleren.

U bent vrij zoals elke burger het woord te nemen met de burgers voor de trappen van het stadhuis. Want zonder de burgers kan het niet meer.

Met hoogachting,

Raf Verbeke, Grondrechtenactivist; tussenkomende partij in naam van de Stad in de zaak Huts; www.rechtoprecht.eu; rafverbeke1956@gmail.com; 0497/23.07.60

2 comments

  1. heel goed betoog,
    misschien moeten wij aan F Huts ook eens vragen hoe hij de schilderijen van Vlaamse meesters heeft verworven en of die niet in Vlaamse Musea moeten terechtkomen ?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *